Aktualno

Partneri i institucije

Ministarstvo gospodarstva Poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva Poduzetništva i obrta

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača

Portal Sve za potrošače

Europski potrošački centar

RAPEX – Opasni neprehrambeni proizvodi

Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA

Hrvatska narodna banka

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – HAPIH

Agencija za elektroničke medije – AEM

Grad Split

Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED